Wat te doen als u ontevreden bent over Rijcenter Gons?
Rijcenter Gons streeft naar voortdurende verbetering van de dienstverlening. Maar soms gaat er toch iets mis en kunt u als opdrachtgever (bedrijf/particulier) ontevreden zijn om welke reden dan ook. We leren hier graag van en hopen dat u de ontevredenheid kenbaar maakt.

 Mondelinge afhandeling klacht
Als u ontevreden bent over onze dienstverlening, kunt u telefonisch of per mail, contact opnemen met Rijcenter Gons Wij zullen uiterlijk binnen 5 werkdagen contact met u opnemen om een oplossing te vinden voor uw ontevredenheid over onze diensten.

 Schriftelijke procedure
Ook bestaat de mogelijkheid een schriftelijke klacht in te dienen over de uitvoering van een opdracht en/of de toepassing van de diensten. Voor de afhandeling van een schriftelijke klacht bestaat onderstaande procedure:

 1. De klacht wordt schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend ingediend bij Rijcenter Gons. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld. Rijcenter Gons stuurt binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht:
  · Een schriftelijke bevestiging van ontvangst aan de indiener.
  · Indien Rijcenter Gons van oordeel is dat de klacht onvolledig of onduidelijk is, wordt dit direct medegedeeld door de behandelaar en geeft Rijcenter Gons de indiener de gelegenheid om binnen drie weken de klacht schriftelijk aan te vullen of te verduidelijken.
 1. Rijcenter Gons kan beslissen dat de klacht niet in aanmerking komt voor behandeling:
  · Indien de klacht betrekking heeft op feiten die zich meer dan twee maanden voorafgaande aan de datum van de klacht afspeelden, of aan het licht kwamen.
  · Indien op herhaalde wijze gevraagd is om aanvulling en/of verduidelijking, niet wordt gereageerd.

Een beslissing over het niet in aanmerking komen voor behandeling wordt schriftelijk aan de indiener medegedeeld door Rijcenter Gons.

 1. Van het horen van de indiener wordt een kort verslag gemaakt en aan beide partijen toegezonden.
 2. De directeur neemt binnen 5 werkdagen na het mondeling horen van de indiener een beslissing. De beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan de klager. Een beslissing met elkaar kan inhouden:
  · Geheel of gedeeltelijke toewijzing van de klacht.
  · Een voorstel om tegemoet te komen aan de hand van de ontevredenheid.
  · Afwijzing van de klacht.

Indien er in overleg geen passende oplossing kan worden gevonden, kan de klacht aan de rechter worden voorgelegd.

© 2024 Rijcenter Gons. Alle rechten voorbehouden. | Privacyverklaring